• JORDBRUKSPORJEKTET MAMAN ULLA

    Upptill finns meny med sidor av längsiktig karaktär. Nedan finns akutella inlägg i tidsordning. De är ordnade i kategorier till vänster.

Viluka

Detta är en ganska detaljerad vision om hur projektet Maman Ulla ska utvecklas i framtiden.

1 Inledande projektbeskrivning
Ett jordbrukskooperativ har bildats med verksamhet i Vounda i Kindamba, Kongo Brazzaville. Det syftar till att bekämpa fattigdom. De viktigaste grödorna är banan, maniok, majs, jordnötter, bönor. Men jordbrukarna är dåligt organiserade och odlar små fält. Klimatet har fyra faser: en stor regnperiod, en liten torrperiod, en liten regnperiod och en stor torrperiod.

2.1 Ekonomiska problem i området
Befolkningen i Pool och särskilt i Vounda livnär sig på jordbruk och djuruppfödning, som är underkastat naturens nycker. Området är särskilt gynnsamt för bananodling med många olika banansorter. En annan näring är djuruppfödning i boskapshagar. Tyvärr är vägen till Kindamba centrum i mycket dålig kondition och tidvis nästan oframkomlig. Producenterna har stora svårigheter att föra ut sina varor och det är ett stort hinder för en ekonomisk utveckling. Eftersom det är lättare att bruka jorden som finns i regnskogen än på savannen bredvid hugger många ner skog och planterar där, vilket staten nu försöker hindra.

2.2 Sociala och kulturella problem
Skolor saknar lärare och föräldrar tvingas skicka sina barn till centralorten och där måste de finna någon barnen kan bo hos. Barnen tvingas då ofta stanna hemma och sätts i arbete utan någon yrkesutbildning. Sysslolösheten leder ofta till drogmissbruk och stölder mm, vilket måste bekämpas.

3 Gynnsamma omständigheter
Med ökad efterfrågan på livsmedel från befolkningen i Kongo försöker staten ge incitament till en ökad produktion i sådan för odling gynnsamma områden som Kindamba. Hela Kongo har mer än tio miljoner hektar bördig jord, varav endast ca tio procent nu utnyttjas. Dessutom ligger Kongo mitt under ekvatorn, vilket ger odlingar under hela året i olika geografiska zoner.

3.1 Fördelar inom jordbruk och djuruppfödning
a) Fruktodling är särskilt gynnsamt. b) Det finns 21 sorter mango, sex mandarin och fyra apelsin. c) Får- och fjäderfä-uppfödning  är gynnsam. Det finns mycket bete för djur. d) Speciellt för Vounda är tillgången på billig och riklig arbetskraft. e) De stora renoverade vägarna till Pointe Noire och Brazzaville ligger alldeles i närheten och ger tillgång till stora marknader för avsättning av produkterna. f) Tillgång till rinnande vatten och g)stora arealer för odling. Maman Ullas kooperativ äger 243 hektar bördig jord.

Dessa tillgångar ger stora möjligheter till utveckling och diversifiering av jordbruket och dess förädlingsprodukter. Särskilt:
a) Utveckla avsalugrödor som banan, palmolja mm. b) Vegetabiliska produkter som grönsaker, majs, maniok (kassava) mm. c) Fruktträd. d) Djuruppfödning av nötkreatur, får getter, svin och fjäderfä. e) Förädling av produkterna genom industriell bearbetning mm. f) Utveckla jordbruksinsatsindustri och djurfodertillverkning

4 Begränsningar:
Trots att de inhemska och internationella marknaderna erbjuder stora möjligheter till utveckling har det kongolesiska jordbruket fortfarande många begränsningar. Dessa misslyckanden beror på nedanstående faktorer: a) Det dominerande traditionella småjordbruket på små fält. b) Flykten från landsbygden. c) Den allt äldre jordbrukaren, de aktiva jordbrukarna blir allt äldre. d) Den ojämna väderleken och klimatförändringar. e) Tillgång till finansiering. Brist på traktorer och mekanisering.

5 Beskrivning av projektet Viluka
Viluka betyder att vakna upp till förändring för alla människor i ogynnsamma sociala situationer och att inte förvänta sig förändring utan egen ansträngning.

Projektet är flerdimensionellt och innebär att skapa en farm-skola som sammanbinder generationerna, social integration och utbildning samt tar hänsyn till flera sektorer, bland annat: boskap, jordbruk, biodling och ungdomsutbildning, kvinnor, män, människor med funktionshinder, invånare i det omgivande byarna vare sig de är aktiva eller inte inom jordbruksyrket. Det sammanlänkar ekonomisk och social utveckling.

Kooperativets aktiviteter skall öka livsmedelstillgängligheten, ge produkter från t ex biodling och skapa sysselsättning på landsbygden.

6 Motivering:
Projektet ska möta den ökande efterfrågan på livsmedel från befolkningen i allmänhet och bidra till ökad produktionsnivå av banan och andra jordbruksprodukter, nötkreatur och får, honung och andra biodlingsprodukter i Kindamba. Det ska ge Kindamba och andra stadsområden kvalitetsprodukter till rimliga priser.

a) Det minskar otillgänglighet och höga kostnader för de ovan nämna produkterna på orten och i stadsområden. b)  Det kombinerar ekonomisk lönsamhet och social integration av personer med funktionshinder. c)  Det skapar sociala länkar på orten. d)  Det ger ungdomar yrkesutbildning.
e)  Det minskar flykten från landsbygden och ger sporre att återvända till landsbygden.

Efter genomförandet kommer projektet:
a)  Skapa jobb för unga och äldre Kamp mot fattigdom på landsbygden. b)  Träna bönder i nya jordbruksmetoder. c)  Professionellt återintegrera människor som lever med funktionshinder.
d)  Svara mot de många ekonomiska behov de lokala kvinnorna har.

7 Kontext
7.1 Jordbrukets problem i Kongo
I Kongo består jordbruket i huvudsak av små familjejordbruk av livsmedelsodlingar av maniok (kassava), majs, jordnötter etc. Detta trots att landet har stor areal åkermark, som kan ge upphov till ett industriellt jordbruk. Olika problem hindrar nationell utveckling av jordbruket.

Det är många problem som hindrar en verklig utveckling av jordbruket, som är väldigt viktigt för landet och Kindamba i synnerhet. Trots statens ansträngningar råder det bl a brist på teknikutveckling, dålig tillgänglighet inom flera geografiska områden och dåliga villkor för jordbrukets transporter. Möjligheterna i området för lönsamhet, sysselsättning, kampen mot fattigdomen och de höga priserna är mycket stora.

Ca 60% av Kongos befolkning bor i städer och städer. Denna flykt från landsbygden för att söka jobb, som inte finns på landsbygden, beror mycket på bristande information om möjligheterna inom jordbruket, bristande motivation, litet stöd och uppmuntran. Ungdomar nedslås av det tunga arbetet och de magra inkomsterna från jordbruket. De ser inte den nytta denna verksamhet kan ge dom. De tenderar att överge jordbrukssektorn. Kongo tvingas importera produkter som de kunde vara självförsörjande på. Även export vore möjlig. I Vounda är läget likadant. Bönderna omfattas inte av någon teknisk support. De olika jordbrukssektorerna är ostrukturerade, jordbruket praktiseras fortfarande på ett traditionellt sätt. Bönderna får inte tillräckliga inkomster för sitt arbete. Brist på maskiner och annan utrustning hindrar. I bananproduktionen tvingas bönderna kapa träd i skogen med mjukare mark än på savannen. Med de primitiva odlingsmetoderna blir det svårare att odla på savannen än i skogen. Staten måste förbättra infrastrukturen. Stöd till privata initiativ, som vårt, behöver mer stöd.

Det finns knappast bättre sätt att minska fattigdomen än genom utveckling av jordbruk, boskapsskötsel och fiskodling.

7.2 Betydelsen av vissa produkter som projektet omfattar.
Vissa produkter såsom nötkött, bananer och biodlingsprodukter har en lång tradition i Kongo. Dock oftast enbart för självhushåll. Bananer har mycket stor betydelse i den kongolesiska kosten, men priserna är höga och många familjer har inte råd att köpa.

8 Målsättning.
8.1 Generella mål
Skapa en farm-skola i Vounda.
8.2 Specifika mål
8.2.1 Inom jordbruket
Skapa fält och försöksfarmer för att åstadkomma ett intensivt ekologisk hållbart jordbruk. a) 20 hektar bananodling, flera fält med vardera 4 000 bananplantor. b) 10 hektar ananasfält, flera fält med 10 000 plantor vardera. c) 30 hektar oljepalmodling d)15 hektar majsfält e) 5 hektar jordnötter f) 20 hektar citronella/citronmeliss g) 10 hektar citronträd h) 10 hektar Fruktträdgård (avokado, mango, letiers, safou, corossoliers”) 10 hektar vardera totalt 50 i) 10 hektar fält med teknik agroforesterie, totalt 40 hektar.

8.2.2 Djuruppfödning
a) 20 hektar stor boskapshage och öka djurbeståndet, fyra tjurar och 16 kor. b) 10 hektar fårhage, öka till 25 får, fem hanar och tjugo honor. c) Bygga ett får-skydd på 50 x 30 m. d) Installera en biodling och producera olika biodlingsprodukter och därmed skydda de vilda binas boningarna.

8.2.3 Maskiner
Skaffa jordbrukstraktor för att kunna bearbeta större areal för odling. Samarbeta med andra odlare i området. Det blir lättare att bearbeta jorden på savannen och spara regnskog. Skaffa en större lastbil för att underlätta transporterna.

8.2.4 Ekonomi
a) Säkerställa tillräckliga inkomster till bönderna. b) Stödja handikappades delaktighet i arbetet c) Öka livsmedelsförsörjningen i Kongo. d) Skapa minst 50 fasta jobb, varav 20 för personer med funktionshinder och 50 tillfälliga jobb för främst förberedelse och underhåll av odlingar. e) Förädling av produkter (fruktjuice, barnmat, djurfoder)

8.2.5 På det sociala planet
S
kapa 20 fasta jobb för funktionshindrade för deras sociala återanpassning.Inrätta ett utbildningscenter för jordbrukare, boskapsuppfödare, fiskodlare och biodlare som ska tillhandahålla utbildning i olika ämnen och samtidigt ge träning i praktiskt utförande för kvinnor och människor som lever med funktionshinder

 Teman
a) Modern jordbruksteknik b) Projektledning c) Sparande och rationella investeringar d) Kunskap om bankinsättning av inkomster e) Skydd och bevarande av skogen f) Förädling av produkter i liten skala g) Mekanisering av jordbruket h) Solenergi i) Biodling

9 Genomförande
Kooperativet Maman Ulla har förvärvat 2015 en jord på 243 hektar i Vounda och har den åkermark som krävs. Förvärv av jordbruksmark är fortfarande en av de största hindren för många lantbrukare, inklusive ungdomar.
Finansiering till aktiviteterna är nu ett stort problem för kooperativet och andra odlare.
Det behöver investera i: a) Den erforderliga uppbyggnaden av projektet. b) Förvärv av material. c) Inrätta försöksfält och gårdar. d) Ersättning till upphovsmän/markägare, experter. e) Starta fält/arbetsplatser för att uppnå de ovannämnda målen.

I detta projekt gäller det att förhandla om partnerskap med markägare om lagliga kontrakt, för att installera fält med deltagande av ägare och invånare i byn samt att dela upp produkterna efter skörd eller efter försäljning med 30% till markägaren och 70% till kooperativet. Faktum är att många bönder har åkermark men saknar ekonomiska resurser och material för att bruka den. Detta projekt är ett stöd för både farm-skola, jordbrukarna och för orten.

9.1 Etablera en farm-skola
Genom denna strategi kan projektet expandera till många områden och hjälpa många.

9.2 För jordbrukarna
Detta projekt väcker den goda vilja som finns vilande och säkerställer sysselsättning, motiverar de unga till att satsa på jordbruksarbete, ger möjlighet till förädling i liten skala av livsmedelsprodukter, även av hantverksmässig karaktär. Det ger möjlighet att återvinna och bevara osålda varor.

9.3 För området
Detta projekt ger många möjligheter till ungdomsutveckling och sysselsättning. Det utgör ett ersättningsalternativ efter nedläggning av de stora anläggningsarbeten som genomförs i byggandet av vägen mellan Mindouli och Ignie, som passerar just förbi Vounda. Det har gett ungdomar smak för kontraktsarbete med månadslön Finns det inte ersättningsalternativ riskerar de unga att bli arbetslösa, med de risker till missbruk mm, som detta medför.

10 Förväntat resultat efter genomfört projekt
a)
20 hektar bananplantering, fördelade på flera tomter om vardera 4 000 bananplantor. b) 10 hektar ananas fält fördelade på tomter med 10 000 plantor vardera. c) 30 hektar fält för oljepalmodling. d) 15 hektar majs. e) 05 hektar fält med jordnötter f) 20 hektar fält med citronella/citronmelisse. g) 10 hektar citronlund. h) 10 hektar fruktträdgård med flera sorter fruktträd (avokado, mango, letiers, safous, och soursop) totalt 50 hektar. i) 10 hektar agroforesterie-områden om totalt 40 hektar. j) 20 hektar stor beteshage för nötboskap (25 kreatur, 5 hanar och 20 honor. k) 10 hektar och ett 50×30 meters säkerhets-område för får. l) En jordbrukstraktor, en jordfräs och ett stort fordon för transport av jordbruksprodukter inköpts.

På det ekonomiska planet
Producenterna tillförsäkras inkomst för sin självförsörjning. a) Tillräckligt med livsmedel produceras för befolkningen. b) 50 fasta jobb tillskapas, varav 20 för handikappade samt 50 tillfälliga jobb skapas. c) Småskalig förädling inom fruktjuice, barnmat och djurfoder har påbörjats.

På det sociala planet
Stärker självförsörjning för människor med funktionshinder. Ett rådgivningscenter för jordbrukare, boskapsuppfödare, fiskodlare, biodlare har skapats.

10. Projektets förmånstagare.
a) Medlemmar i kooperativet. b) Ungdomar får välbetalda jobb. c) Funktionshindrade finner arbete och försörjning. d) Lokalbefolkningen och de närliggande städerna får större tillgång till livsmedels-produkter. De som nu finns är dyra och nästan oåtkomliga för många familjer på grund av familjernas låga köpkraft och produktionsnivå. e) Markägare utan ekonomiska och materiella resurser får hjälp genom att delta. f) Områdets jordbrukare gynnas av regelbunden rådgivning inom många olika teman.

12 Aktiviteter.
Aktivitet 1: Inköp och transport av jordbruksprodukter
Aktiviteterna i detta projekt ger resultat från den sjätte månaden till ungefär två år för andra. Efterfrågan på de olika jordbruksprodukterna är brådskande och permanent. Det behövs snarast en finansiering för kooperativet. Ett stort fordon Mercedes TRM2000 skulle göra det möjligt för kooperativet, att i avvaktan på skörd av sina produkter, köpa upp produkter från jordbrukare på orten och frakta dom till marknaderna för försäljning. En traktor behövs för arbetet. Den kan också hyras ut till andra i området. Traktor och lastbil gör det möjligt för kooperativet att få inkomster så att de kan genomföra sina projekt, redan innan inkomster från jordbruket kommer.
Aktivitet 2: plantering av majs, jordnötter och citrongräs:
Majs, jordnötter och citrongräs är kortsiktiga grödor, dvs efter tre månader kan de skördas. De berikar jorden och gör det möjligt att på kort tid få inkomster och finansiera ytterligare projektverksamhet. De ger en snabb självfinansiering.
Aktivitet 3: biodling
En bigården ger ger inkomster men också utbildning av nya biodlare. Den ger en stor mängd honung och andra biodlingsprodukter till bättre kvalitet och lägre pris. Efterfrågan på produkter från biodling är stor på den kongolesiska marknaden.
Aktivitet 4: utvidgning av boskapshagar och inköp av djur.
För att ge rikligare tillgång till ox- och fårkött behövs ökad effektivitet genom att förstärka de befintliga strukturerna och köpa in fler djur.
Aktivitet 5: bananfält, ananas, oljepalmer, fruktträdgårdar och agroforesterie fält.
Genomförandet kräver stor mängd arbetskraft och det kommer att pågå i två år. För detta kommer varje aktivitet tilldelas en arbetsgrupp under överinseende av en anlitad expert.

(Visited 76 times, 1 visits today)

Comments are closed